CYBER & SECURITY

CYBER & SECURITY

תחום ההגנה בסייבר הוא שינוי אבולוציוני של תחום אבטחת המידע, כאשר בעידן הסייבר ניכרת עלייה חדה ב:מספר התוקפים, רמת התחכום של התוקפים, כמות המטרות לתקיפה ואיכותן.
החברה נותנת יעוץ מקצועי ותכנון  בתחום אבטחת מידע וסייבר  וחושבת  יחד אתכם על פתרון יעיל לפרצות אבטחת מידע בארגון וזה כולל :

מבדקי חדירה -אנו מבצעים בדיקה של מצב אבטחת המידע בארגון בעיניו של הפורץ באמצעות כלי תקיפה ייעודיים ומתוחכמים המדמים ניסיונות חדירה כדי לגלות נקודות תורפה.

סקרי סיכונים- סקר סיכוני אבטחת מידע היא הפעילות הראשונית בתהליך המיגון הארגוני מפני מתקפות סייבר וזליגת מידע ארגוני רגיש למקומות, שהוא לא צריך להיות בהם ומטרתו לקבל תמונת מצב אודות מצב אבטחת המידע בארגון.

שני התחומים, סייבר ואבטחת מידע נועדו לספק הגנה, . במערכות מידע ההגנה היא על נתונים ואילו בסייבר ההגנה היא על נתונים ממרחב הסייבר אבטחת מידע היא אבטחת נתונים מפני איומים זדוניים, . אבטחת מידע נועדה להגן על אינפורמציה ומידע מפני שימוש זדוני, בין אם ביצוע מניפולציות בנתונים או גניבת נתונים. אבטחת סייבר היא הגנה על מידע ונתונים ברשתות, שרתים, אינטרנט ומערכות מחשוב. אבטחת סייבר נועדה להגן על כל דבר בתחום הסייבר ואילו אבטחת מידע להגנה על מידע ללא קשר לתחום וכנגד כל סוג של איום ואילו אבטחת סייבר ממוקד נגד פשעי סייבר, הונאות ואיומי סייבר. אבטחת מידע מוגדר כתהליך הגנה על מידע כמו מערכות ידע מפני גישה, חשיפה, הפרעה, הרס או שינוי הנתונים להשגת סודיות, יושרה וזמינות השימוש במידע. מומחי אבטחת מידע דואגים לחיסיון ושלמות הנתונים, אך היות ורוב המידע העסקי מאוחסן בשרתים, שולחנות עבודה, אינטרנט והמידע ער לרשת כאן נכנסים לפעולה מקצועני סייבר סקיורטי. הם מתמחים בהגנה על נתונים המאוחסנים בצורה אלקטרונית כלשהי בין אם ברשתות, מחשבים שולחניים או מכשירים ניידים. הדאגה העיקרית של מאבטחי סייבר היא להגן על נתוני  מפני גישה אלקטרונית לא מורשית