SAFE & SMART CITY

 עיר חכמה ובטוחה

“עיר חכמה ובטוחה” היא קונספט של שימוש בטכנולוגיה לצבירת מידע וניתוחו במטרה לשפר ולייעל את ניהול ותיפעול המערכות העירוניות השונות, לטייב את השירות לתושבים ולהשיג חיסכון במשאבים. תחת מטרייה זו מתקיימות יוזמות רבות שחלקן מיועדות לרשויות העירוניות (למשל, ניהול חניה, תעבורה, תאורת רחוב, אשפה, ביטחון ובטיחות), ואחרות לתושבים (אפליקציה עירונית, מערכת וירטואלית לקשר בין הרשות לתושב).

בנוסף, מנגנון של עיר חכמה מאפשר לזהות תרחישים חריגים בכל מערכת, ולהתריע בהתאם על כל מדד חריג. השלב המתקדם ביותר באינטליגנציה של עיר חכמה מתבטא ביכולת לנהל אירוע, וליצור שרשרת אירועים ותגובות בתוך מערכת אחת או בין מערכות שונות. התשתית הבסיסית הנדרשת לעיר חכמה היא תשתית תומכת חשמל ותקשורת וכאן אנו משתלבים עם יכולות תכנון מערכות חשמל ותקשורת הגבוהות . עיר חכמה יכולה לנצל כל מערך ובכלל זה: סיבים אופטיים, רדיו ותשתית סלולארית, תוך עמידה בדרישות החשמל והתקשורת של המערכות התפעוליות והחיישנים העירוניים.

עיר חכמה אוספת מידע רב ממקורות שונים. מידע אשר מאפשר, לאחר עיבודו וניתוחו, להפיק תובנות מועילות, לחזות מגמות שונות, להוזיל עלויות, ולאפשר לעיר לתפקד בצורה יעילה ומשופרת. השילוב בין טכנולוגיות מידע לבין תקשורת ופתרונות, פועל לטובת ניהול מושכל ויעיל של נכסי העיר ומערכותיה השונות, כגון מערכות מידע מקומיות, מוסדות חינוך, מוסדות בריאות, מערכות תחבורה, תשתיות מים וניהול שפכים ופסולת, מערכות תאורה, מצלמות וביטחון, שירותים קהילתיים ועוד. כך ניתן יהיה להגיב לאירועים שונים בזמן אמת, דבר שיאפשר לגורמים עירוניים ליצור התקשרות ישירה עם הקהילה, ולשפר את הקשר בין התושבים לרשויות.